Statut

Statut

Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Gliwice

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Europejskie Forum Studentów AEGEE-Gliwice” i posługuje się oficjalnym skrótem „AEGEE-Gliwice”.

W kontaktach międzynarodowych AEGEE-Gliwice posługuje się anglojęzycznym odpowiednikiem nazwy czyli „European Student’s Forum AEGEE-Gliwice”.

 

Postanowienia dotyczące znaku graficznego AEGEE-Gliwice zawarte są w „Księdze logo”, która stanowi załącznik I do niniejszego statutu.

Art. 2

Siedzibą AEGEE-Gliwice jest miasto Gliwice.

Terenem działania AEGEE-Gliwice jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych AEGEE-Gliwice może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 3

AEGEE-Gliwice jest organizacją studencką, dobrowolną, niezależną, interdyscyplinarną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Przez swoją działalność promuje idee zjednoczonej Europy, prawa człowieka, tolerancji, społeczeństwa obywatelskiego oraz poszanowania prawa.

AEGEE-Gliwice nie prowadzi działalności gospodarczej.

Art. 4

AEGEE-Gliwice prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

Art. 5

AEGEE-Gliwice jest członkiem Association des Etats Généraux des Estudiants de l’Europe, zwanego dalej AEGEE-Europe, z siedzibą w Brukseli, działającego na podstawie prawa francuskiego z dnia 01.07.1901 roku. AEGEE-Gliwice współpracuje z AEGEE-Europe i tym samym pośrednio z siecią AEGEE, którą stanowią organizacje tworzone w poszczególnych miastach europejskich i współpracujące z AEGEE-Europe.

Stosunki pomiędzy AEGEE-Gliwice i AEGEE-Europe reguluje dokument „Convention d’Adhésion”. Prawo używania logo i nazwy AEGEE-Gliwice, stowarzyszenie otrzymało z  chwilą podpisania „Convention d’Adhésion” w dniu 30.11.1992 roku w Delft (Holandia).

Art. 6

AEGEE-Gliwice jest zawiązane na czas nieograniczony.

AEGEE-Gliwice posiada osobowość prawną.

AEGEE-Gliwice działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873),
 • statutu AEGEE-Europe,
 • niniejszego statutu, uchwał władz AEGEE-Gliwice i Regulaminu AEGEE-Gliwice.

W razie wątpliwości moc obowiązującą ma Prawo Polskie.

Art. 7

AEGEE-Gliwice może współpracować z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania i celach oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 8

Działalność AEGEE-Gliwice oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw AEGEE-Gliwice może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. Cele, środki i zakres działania.

Art. 9

Celami działalności AEGEE-Gliwice są:

 • promowanie idei zjednoczonej Europy i tożsamości europejskiej wśród młodzieży
 • umożliwienie studentom i młodym ludziom podjęcia aktywnej roli i postawy w społeczeństwie
 • propagowanie wiedzy w zakresie wartości i dziedzictwa europejskiego, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej,
 • działalność kulturalna jako wkład w budowanie i promocję różnorodności kulturowej Polski i Europy,
 • wspieranie mobilności, aktywności i integracji młodzieży społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz wyższej edukacji,
 • budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa,
 • promowanie idei współpracy oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich,
 • podnoszenie poziomu wykształcenia młodych ludzi, zwłaszcza poprzez edukację nieformalną,
 • umożliwienie rozwoju osobistego członków należących do Stowarzyszenia,
 • promowanie Polski i kultury Polskiej na arenie międzynarodowej,
 • szerzenie idei AEGEE.

Art. 10

AEGEE-Gliwice realizuje swoje cele poprzez:

 • wpływanie na lokalną, regionalną i krajową politykę zgodnie z wartościami głoszonymi przez AEGEE-Gliwice i AEGEE-Europe,
 • realizację projektów, wydarzeń, działalność i strukturę odzwierciedlającą idee głoszone przez AEGEE-Gliwice,
 • budowę wspólnej Europy poprzez zaangażowanie, bezinteresowność i różnorodność członków,
 • nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z krajowymi i europejskimi ośrodkami akademickimi,
 • organizowanie i udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach tematycznych, kongresach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach, seminariach, sesjach naukowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach AEGEE,
 • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków AEGEE,
 • tworzenie forum dyskusyjnego, głównie poprzez organizację wydarzeń o zasięgu ogólnoeuropejskim,
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi lub zagranicznymi.

Art. 11

Wartości AEGEE-Gliwice odwołują się do tradycji humanizmu, co oznacza pokój, wolność, demokrację, prawa człowieka, różnorodność kulturową, tolerancję, poszanowanie prawa.

Rozdział 3. Członkostwo.

Art 12.

Członkostwo w AEGEE-Gliwice jest otwarte dla wszystkich, bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię, poglądy polityczne lub przekonania, o ile nie stoją w sprzeczności z wartościami AEGEE. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli Polskich.

W skład AEGEE-Gliwice wchodzą członkowie:

 • zwyczajni,
 • honorowi,
 • wspierający.

Art. 13

 1. Członkiem zwyczajnym AEGEE-Gliwice może zostać każdy student lub absolwent wyższej uczelni, bez względu na rodzaj uczelni oraz kierunek studiów, który w momencie przystąpienia do AEGEE nie ukończył 35 roku życia, oraz identyfikuje się z celami i działalnością AEGEE-Gliwice, złożył deklarację członkowską i zapłacił składkę członkowską. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na mocy pisemnej, publicznej uchwały.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz AEGEE-Gliwice, z zastrzeżeniem, że prawo bierne może być wykonywane dopiero po upływie 3 miesięcy od momentu nabycia członkostwa. W niektórych przypadkach obecnie sprawujący władzę Zarząd może postanowić inaczej. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos w trakcie głosowania,
 • uczestnictwa we wszystkich formach działalności AEGEE-Gliwice,
 • korzystania z rekomendacji i opieki AEGEE-Gliwice oraz AEGEE-Europe,
 • korzystania z zasobów, które stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków w celach związanych z działalnością stowarzyszenia,
 • posługiwania się legitymacją członkowską,
 • zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności AEGEE-Gliwice,
 • odwoływania się od decyzji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał AEGEE-Gliwice oraz AEGEE-Europe,
 • brania aktywnego udziału w działalności AEGEE-Gliwice i realizacji jego celów,
 • terminowego opłacania składki członkowskiej,
 • przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia AEGEE-Gliwice,
 • dbania o dobre imię i rozwój AEGEE-Gliwice,
 • wywiązywania się z podjętych zobowiązań,
 • uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych i rozwoju AEGEE-Gliwice.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub grupy 1/2 ogólnej liczby członków AEGEE-Gliwice.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wykluczeniem czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach jako głos doradczy.
 5. Członkowie honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 6. Status członka honorowego jest dożywotni.
 7. Członek honorowy może ubiegać się o przyznanie przez Zarząd czynnego prawa wyborczego na czas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków do 7 dni po zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd podejmuje decyzję drogą uchwały w ciągu 3 dni.

Art. 15

 1. Członkiem wspierającym AEGEE-Gliwice może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów AEGEE-Gliwice i podzielająca idee AEGEE-Gliwice.
 2. Status członka wspierającego można nabyć po podpisaniu umowy określającej zasady wspierania działalności AEGEE-Gliwice oraz wzajemnej współpracy na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wykluczeniem czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach jako głos doradczy i uzyskiwać informacje na temat sposobu wykorzystania udzielonej przez siebie pomocy.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. Mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wykluczeniem obowiązku płacenia składek.

Art. 16

Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą udzielać członkom AEGEE-Gliwice upomnień lub nagan, a decyzja taka musi być ogłoszona i należycie uzasadniona.

Art. 17

Utrata członkostwa następuje w wypadku:

 • wykluczenia z AEGEE-Gliwice przez Zarząd z powodu:
  • łamania statutu, regulaminów i nieprzestrzegania uchwał władz
   AEGEE-Gliwice lub
  • notorycznego niebrania udziału w pracach AEGEE-Gliwice lub
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych) lub
 • działania na szkodę AEGEE-Gliwice lub AEGEE-Europe,

zgodnie z procedurą przedstawioną w artykule 18.

 • ukończenia 35 roku życia (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych),
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub po wygaśnięciu umowy regulującej współpracę AEGEE-Gliwice z członkiem wspierającym,
 • śmierci członka,
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec AEGEE-Gliwice i AEGEE-Europe.

Art. 18

Zarząd AEGEE-Gliwice ma obowiązek  powiadomić osobę zainteresowaną o wykluczeniu ze Stowarzyszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji członkowskiej.

Osoba wykluczona na mocy uchwały Zarządu AEGEE-Gliwice ma prawo, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wykluczenia, do wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniesienia odwołania, prawa członka pozostają zawieszone. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Od decyzji Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. W gestii samego zainteresowanego jest jednak zapewnienie spełnienia warunków koniecznych do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, o których mowa w Rozdziale 5, Art. 31. W przypadku niespełnienia tych warunków lub braku quorum podczas Walnego Zgromadzenia Członków w mocy pozostaje decyzja Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 4. Władze AEGEE-Gliwice.

Art. 19

Władzami AEGEE-Gliwice są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Art. 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych AEGEE-Gliwice trwa 1 rok.

Członkowie wybrani do władz AEGEE-Gliwice mogą pełnić tą samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu.

Art. 21

Z zachowaniem postanowień niniejszego statutu sposób wyboru władz AEGEE-Gliwice określa Regulamin AEGEE-Gliwice, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 22

Wyboru członków władz dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkowie wybierani są na każde stanowisko oddzielnie bezwzględną większością głosów. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów zarządza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Można kandydować na więcej niż jedno stanowisko lecz zostać wybranym tylko na jedno.

W przypadku niewybrania Prezydenta lub minimum trzech członków Zarządu wybory uważa się za nieważne. Kadencja aktualnych Władz trwa nadal. Aktualne Władze są zobowiązane ponownie zwołać Walne Zgromadzenie Członków nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż pięć tygodni po poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym przeprowadza się ponowną próbę wyboru Władz. Opisaną procedurę powtarza się aż do skutecznego powołania nowych Władz.

Art. 23

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w czasie Walnego Zgromadzenia Członków w grudniu każdego roku. Kadencja nowych władz rozpoczyna się 1 stycznia kolejnego roku. Do czasu wejścia uchwały w życie, nowo wybrane władze współpracują z Zarządem i Komisją Rewizyjną, których kadencja trwa nadal.

Art. 24

W przypadku rezygnacji jednego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z pełnienia przez siebie funkcji podczas kadencji, Zarząd jest zobowiązany do wybrania Pełniącego Obowiązki. Dokonuje tego przez ogłoszenie konkursu dla wszystkich członków AEGEE-Gliwice i wybiera kandydata w głosowaniu wewnętrznym Zarządu, większością głosów. W przypadku zmniejszenia się większej liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie kadencji Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Art. 25

Odwołanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków władz odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków. Odwołanie musi być połączone z nowymi wyborami. Odwołanie dochodzi do skutku jedynie wtedy, gdy nowi kandydaci uzyskali akceptację Walnego Zgromadzenia Członków. Kadencja tak obranych władz trwa do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Art. 26

Absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej udziela Walne Zgromadzenie Członków na posiedzeniu grudniowym.

Art. 27

Władze AEGEE-Gliwice zobowiązane są do systematycznego informowania o swojej działalności oraz odpowiadania na wnioski i postulaty członków AEGEE-Gliwice.

Rozdział 5. Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 28

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą AEGEE-Gliwice. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez AEGEE-Europe Walne Zgromadzenie Członków może posługiwać się nazwą Agora Gliwice.

Art. 29

Walne Zgromadzenie Członków może być:

 • Zwyczajne,
 • Nadzwyczajne.

Art. 30

Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Członków co najmniej dwa razy do roku:

 • w czerwcu,
 • w grudniu.

Art. 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub Prezydenta:

 • z inicjatywy Zarządu,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.

Art. 32

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków w ustalonym przez siebie trybie nie później niż 14 dni, lecz nie wcześniej niż 30 dni przed terminem obrad.

Art. 33

W razie niezwołania przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w odpowiednim terminie, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

Art. 34

Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Prezydent, Wiceprezydent lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków AEGEE-Gliwice.

Art. 35

 1. Sekretarz lub inna osoba mianowana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków sporządza pisemne sprawozdanie z obrad, które podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolant.
 2. Sekretarz AEGEE-Gliwice w ciągu 7 dni od Walnego Zgromadzenia Członków przedkłada do właściwego sądu rejestrowego wymaganą dokumentację.

Art. 36

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków AEGEE-Gliwice zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków AEGEE-Gliwice. Głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W sprawach personalnych wszystkie głosowania są tajne, chyba że wszyscy członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków wyrażą zgodę na głosowanie jawne.

Art. 37

W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Członków wymaganego do podejmowania uchwał, Walne Zgromadzenie Członków zbiera się po raz drugi w terminie dwóch tygodni. Uchwały podejmowane są wówczas bez jakichkolwiek wymagań co do quorum.

Art. 38

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Art. 39

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 • określenie głównych kierunków rozwoju i programu działania AEGEE-Gliwice,
 • zatwierdzenie długoterminowej strategii działań AEGEE-Gliwice,
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz statutowych AEGEE-Gliwice,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości rocznych składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego na wniosek Zarządu lub 1/2 członków AEGEE-Gliwice,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzenie (do końca czerwca każdego roku) drogą uchwały rocznego sprawozdania finansowego,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu AEGEE-Gliwice i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz AEGEE-Gliwice,
 • podejmowanie decyzji dotyczących wstąpienia AEGEE-Gliwice do innych organizacji,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków AEGEE-Gliwice lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał, w tym uchwalenie Regulaminu AEGEE-Gliwice.

Rozdział 6. Zarząd.

Art. 40

W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezydent,
 • Wiceprezydent,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik.

Art. 41

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością AEGEE-Gliwice zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje AEGEE-Gliwice na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Art. 42

Członkowie Zarządu nie mogą :

 • zasiadać we władzach innych organizacji (nie dotyczy członkostwa w Kołach Naukowych oraz samorządów uczelnianych),
 • być skazani prawomocnym wyrokiem sądu,
 • otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

Art. 43

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezydent AEGEE-Gliwice z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Art. 44

W podejmowaniu uchwał jeden głos przysługuje:

 • Prezydentowi,
 • Wiceprezydentowi,
 • Sekretarzowi,
 • Skarbnikowi,
 • Komisji Rewizyjnej.

Art. 45

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezydenta.

Art. 46

Zarząd działa na podstawie własnego Regulaminu, który określa szczegółowe uprawnienia oraz obowiązki członków Zarządu, organizację pracy oraz tryb obradowania. Regulamin ten sporządza Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.

Art. 47

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów AEGEE-Gliwice,
 • koordynowanie prac AEGEE-Gliwice,
 • wprowadzanie w życie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • wprowadzenie długoterminowej strategii działalności AEGEE-Gliwice,
 • stworzenie rocznego sprawozdania finansowego do końca marca każdego roku,
 • zarządzanie majątkiem AEGEE-Gliwice,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  AEGEE-Gliwice ,
 • reprezentowanie AEGEE-Gliwice na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • uchwalanie regulaminów dotyczących pracy AEGEE-Gliwice,
 • przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 • powoływanie stałych i tymczasowych grup roboczych oraz koordynatorów poszczególnych projektów,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
  AEGEE-Gliwice,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • proponowanie zmian statutu AEGEE-Gliwice.

Rozdział 7. Komisja Rewizyjna.

Art. 48

Komisja Rewizyjna jest organem doradczym i kontrolnym AEGEE-Gliwice. Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Art.49

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera Przewodniczącego.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Art.50

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem sądu,
 • otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

Art. 51

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • przedstawienie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu AEGEE-Gliwice,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Art. 52

W razie stwierdzenia rażących naruszeń działalności prowadzonej przez Zarząd, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie Członków i przedstawić wniosek o odwołanie Zarządu.

Rozdział 8. Majątek i fundusze.

Art. 53

 1. Źródła majątku AEGEE-Gliwice stanowią:
 • składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • dochody z ofiarności publicznej,
 • dochody z odpłatnej działalności statutowej.
 1. Od kwoty pochodzącej ze składek Zarząd odprowadza odsetek ustalony przez AEGEE-Europe z tytułu członkostwa.

Art. 54

 1. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach finansowych i majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń finansowych lub zobowiązań majątkowych w imieniu AEGEE-Gliwice są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 2. Przy zawieraniu umów i składaniu innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach finansowych i majątkowych na kwoty przekraczające tysiąc złotych, decyzję w formie pisemnej zgody podejmują wszyscy członkowie Zarządu bezwzględną większością głosów.

Art. 55

Obowiązuje zakaz:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem AEGEE-Gliwice
  w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób trzecich,
 • przekazywania majątku AEGEE-Gliwice na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób trzecich,
 • wykorzystywania majątku AEGEE-Gliwice na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób trzecich.

Rozdział 9. Zmiana statutu.

Art. 56

Zmian w statucie może dokonać tylko Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 57

Wniosek o zmianę Statutu może złożyć 1/5 ogólnej liczby członków AEGEE-Gliwice, Zarząd lub Komisja Rewizyjna. Wniosek taki musi być przedstawiony członkom AEGEE-Gliwice równocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków przynajmniej 2 tygodnie przed.

Art. 58

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków AEGEE-Gliwice.

Art. 59

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu AEGEE-Gliwice, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku AEGEE-Gliwice.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe.

Art. 60

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków AEGEE-Gliwice mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.

Art. 61

Zarząd AEGEE-Gliwice decyduje o wyborze na Agorę AEGEE-Europe delegatów oraz wizytorów i kolejności aplikacji spośród najbardziej aktywnych członków mających wkład w funkcjonowanie stowarzyszenia.

Art. 62

 1. Regulamin AEGEE-Gliwice zawiera zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu i członków pełniących inne funkcje.
 2. Regulamin AEGEE-Gliwice musi zostać uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni urzędowania Zarządu wybranego po ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków.

Art. 63

Statut wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Załącznik I

Księga logo.

Znak graficzny AEGEE-Gliwice zwany dalej logo.

 1. Logo stanowi napis AEGEE-Gliwice z umieszczoną nad nim w jego prawej części sylwetką kroczącego lwa. Pierwsza litera otoczona jest podobizną mapy Europy, wokół niej jest 12 gwiazdek niebieskiego koloru. Pozostałe elementy są niebieskie lub białe.
 2. Wszelkie informacje odnośnie wyglądu logo, jego proporcji, jak również definicje kolorów, właściwości dotyczące czcionki, warunki pracy z logo przy zastosowaniu innej kolorystyki określa dokument AEGEE-Europe: Visual Identity Manual.
 3. Oficjalnie stosowane logo musi być zgodne z wymogami Visual Identity Manual.
 4. Wszystkie prawa do logo posiada AEGEE-Gliwice Europejskie Forum Studentów.
 5. AEGEE-Gliwice może umieszczać logo na pismach firmowych oraz wszelkich materiałach promocyjnych.
 6. Członek Zarządu lub inny upoważniony przez Zarząd członek AEGEE-Gliwice może udzielić firmom i organizacjom współpracującym z AEGEE-Gliwice pozwolenia wykorzystania logo w celu umieszczenia go na stronach internetowych czy materiałach promujących działalność tych instytucji. Na tych samych zasadach logo może być użyte przez media.
 7. AEGEE-Gliwice może umieścić w swoich materiałach logo innych firm współpracujących za ich pozwoleniem.
 8. Graficzna prezentacja logo znajduje się poniżej:

 

lew na EUROPIE